Znanje kot vrednota

Danes se podjetja na trgu soočajo z velikimi zahtevami in globalno konkurenco. Za obstoj in dolgoročni uspeh organizacije je nujno, da organizacija ustvarja izdelke in storitve, ki bodo izpolnjevali potrebe zdajšnjih in prihodnjih kupcev ob čim bolj učinkovitih delovnih procesih. Pri tem prav vsak zaposlen s svojim znanjem in delom lahko prispeva pri ustvarjanju kakovostnega proizvoda ali storitve in vpliva na učinkovitost proizvodnega ali storitvenega procesa. Osnova za to pa je znanje zaposlenih, ki ga je treba nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

V Elsingu se tega zavedamo od vsega začetka in temu namenjamo veliko pozornosti. Pridobivamo splošna, strokovna pa tudi aktualna znanja, kot so varovanje informacij in varovanje osebnih podatkov ipd. Z uvedbo sistema kakovosti smo pridobili tudi znanja s področja vodenja kakovosti in stalnega izboljševanja.
Izobraževanje zaposlenih spremljamo s pomočjo sistema izobraževanja, ki obsega vse od planiranja izobraževanja zaposlenih do spremljanja izvedbe in učinkovitosti izobraževanja. Pri pridobivanju strokovnega znanja najpogosteje sodelujemo s strokovnimi institucijami, kot so: IZS, kjer pridobivamo predvsem strokovna znanja ter novosti z elektrotehniškega področja, SIQ za področje EX in certificiranje sistema kakovosti ISO ter Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer se pojavljamo tudi kot predavatelji in svoja znanja prenašamo tudi na druge. Znanja pridobivamo tudi pri partnerskih podjetjih v tujini (Stahl, Eaton, …).
Znanje zaposlenih smo pred kratkim obogatili z novimi znanji s področja projektnega vodenja. Tovrstna znanja so pomembna za bolj učinkovito, sistematično in pregledno obvladovanja projektov. Pridobili smo nova znanja o obsegu projektov, trajanju projektov, obvladovanju kakovosti na projektu, tveganjih, ki se pri tem pojavljajo ter ustreznih človeških virih (kompetence in razvoj).
Menimo, da je znanje temelj dolgoročno uspešnega poslovanja in vrednota vsakega uspešnega podjetja. Znanje je tudi naša vrednota, zato bomo še naprej iskali priložnosti za njegovo nadgradnjo, znanje pa bomo tudi v prihodnje vnašali v svoje projekte in ga delili s svojimi naročniki in partnerji.

Elsing Inženiring Izobraževanja