Elsingovi strokovnjaki v vlogi predavateljev na izobraževanjih panožnih zvez

Elsingovi strokovnjaki v vlogi predavateljev na izobraževanjih panožnih zvez logo izs Elsingovi strokovnjaki v vlogi predavateljev na izobraževanjih panožnih zvez logo ezs

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) in Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) sta dve glavni panožni zvezi, ki skrbita, da (elektro)inženirji ohranjajo stik z novostmi in osvežujejo svoje znanje. Omenjenih izobraževanj se strokovnjaki iz Elsinga redno udeležujemo, pogosto pa stopimo kar za predavateljski pult. Biti v vlogi predavatelja je za nas priznanje in hkrati odgovornost, saj želimo svojim kolegom prenesti aktualno znanje na najboljši možen način. Lani smo z obema zvezama nadaljevali plodno sodelovanje na področju izobraževanj in izvedli več video izobraževanj.

Na dvodnevnem obnovitvenem seminarju za pooblaščene inženirje elektrotehnike, ki je v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije potekal 15. in 16. decembra 2021, je Jurij Božič, direktor Elsing Inženiringa, predstavil temo Specifičnosti projektiranja v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Vili Granda je z novostmi s področja protieksplozijsko zaščitene opreme in inštalacij sodeloval na več izobraževalnih dogodkih Elektrotehniške zveze Slovenije.

 

Več na spodnjih povezavah:

https://www.izs.si/izobrazevanja/izs-izobrazevanja/?education=I-0085/2020

http://www.ezs-zveza.si/objave/

Elsing Inženiring Izobraževanja

Sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih IZS – Inženirska zbornica Slovenije in EZS- Elektrotehniška zveza Slovenije

Sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih IZS - Inženirska zbornica Slovenije in EZS- Elektrotehniška zveza Slovenije logo izs etz

Sodelovanje z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) in Inženirsko zbornico Slovenije se je na področju izobraževanja nadaljevalo tudi v preteklem obdobju. Strokovnjaki Elsinga so sodelovali pri več video izobraževalnih aktivnostih, ki sta jih organizirali obe zvezi. Na dvodnevnem obnovitvenem seminarju za pooblaščene inženirje elektrotehnike 11. decembra 2020 je Jurij Božič predstavil temo Specifičnosti projektiranja v eksplozijsko ogroženih okoljih.
Na večdnevnem specialističnem video seminarju z naslovom Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za objekte in tehnološke procese, ki zahtevajo protieksplozijsko zaščito, ki je bil organiziran za matične sekcije gradbenikov, strojnikov, tehnologov in elektrotehnikov od 26. januarja do 4. februarja 2021 je Jurij Božič predstavil Električne inštalacije in opremo v eksplozijsko ogroženih okoljih, Janez Kokalj posebnosti lastnovarnih Exi inštalacij, Vili Granda pa tehnološko opremo, elektro opremo in inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Vili Granda je z novostmi na področju protieksplozijsko zaščitne opreme in inštalacij sodeloval tudi na več dogodkih EZS.

» Več informacij:
    www.izs.si/izobrazevanja/izs-izobrazevanja/?education=I-0085/2020
    www.ezs-zveza.si/objave/

Elsing Inženiring Izobraževanja

Sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih IZS – Inženirska zbornica Slovenije in EZS- Elektrotehniška zveza Slovenije

Sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih IZS - Inženirska zbornica Slovenije in EZS- Elektrotehniška zveza Slovenije logo izs etz

V praksi se velikokrat srečujemo z vprašanjem, kako izbrati ustrezen frekvenčni pretvornik za naš motor. Najpogostejši podatek, ki ga imamo, je moč motorja. Vendar samo na osnovi moči lahko izberemo tudi neustrezen frekvenčni pretvornik, saj imajo motorji iste deklarirane moči, zlasti manjši, lahko tudi do 50 % različen nazivni tok. Poleg tega je zelo pomembno, kakšno breme naš motor poganja. Problematiko bolj podrobno predstavlja vodja projektov Bojan Caf. Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja enega izmed možnih algoritmov, po katerem lahko preverimo ustrezno protieksplozijsko zaščito našega postroja, ki ga uporabljajo v instituciji IChemeE. V vsakem primeru, ko imamo opravka z gorljivimi snovmi v našem proizvodnem procesu, moramo obvezno opraviti analizo tveganja in izvesti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo.

Diferenčno zaščitno stikalo je pogosto uporabljen element nizkonapetostnih inštalacij. Njegovo uporabo predpisujejo standardi skupine SIST EN 60364-4 in SIST EN 60364-7. Skladno z razvojem različnih vrst električnih porabnikov, so se razvile tudi različne karakteristike zaščitnih naprav na diferenčni tok. Kdaj in kako uporabiti najbolj primerno, v svojem članku pojasnjuje projektni inženir Ivan Marinko. Projektant Vasja Škerjanec nadaljuje s predstavitvijo adapterjev za sestavljanje motorskih zaganjalnikov, sestavljenih iz ustreznih motorskih zaščitnih stikal in kontaktorjev. Tokrat so predstavljene različne možnosti za moči motorjev do 30 kW.

» Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/arhiv-izobrazevanj/

Elsing Inženiring Izobraževanja
Sestavi nizkonapetostnih in krmilnih naprav sestavi nizkonapetostnih in krmilnih naprav

Sestavi nizkonapetostnih in krmilnih naprav

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih aktivnosti v novembru in zaradi zasedenosti spet v decembru izvedlo izobraževanje z naslovom: Novosti na področju standardov za NN električne razdelilnike v fazi načrtovanja, izdelave in preizkušanja.

Zelo obsežno in kompleksno temo je iz zornega kota projektanta predstavil direktor Elsing Inženiring Jurij Božič. Vsebinska osnova izobraževanja je bila skupina standardov SIST EN 61439 in še posebej standard SIST EN 61439-1:2012, ki je izšel v slovenščini. Ta standard med drugim prinaša pomembne terminološke novosti, ki jih bo treba čim prej uveljaviti v splošni elektrotehniški praksi, ki se kakor koli dotika nizkonapetostnih sestavov, ki so ključni gradnik vsakih električnih inštalacij. Standard, ki je predvsem namenjen proizvajalcem in uporabnikom nizkonapetostnih sestavov, je pomemben tudi za projektante in druge strokovnjake inž., ki sodelujejo pri graditvi električnih inštalacij. Več o predavanju si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/izobrazevanje/?izoId=MSE-15%2F11

Elsing Inženiring Izobraževanja

Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito logo izs etz

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih dejavnosti septembra izpeljala tudi izobraževanje na temo protieksplozijske zaščite. Namenjeno je bilo projektantom, vodjem del in nadzornikom del v eksplozijsko ogroženih okoljih. Izobraževanje so izvedli v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer kot predavatelja sodelujeta tudi Janez Kokalj, tehnični direktor in Jurij Božič, direktor. Tema njunega predavanja je bila: Novosti pri električni opremi in inštalacijah v eksplozijskih okoljih. V okviru teme so bile predstavljene novosti zakonodaje in standardizacije. Predstavljene so bile tudi nekatere tehnične novosti, kot so problematika staranja fluorescentnih svetilk v eksplozijsko ogroženih okoljih, sistemi za kontrolirano ozemljevanje mobilnih naprav, procesna vodila, brezžične tehnologije in omrežni priključek v Ex okolju. Posebna pozornost je bila namenjena novim sistemom označevanje opreme, izdelane v pritieksplozijski zaščiti.

Več »

Elsing Inženiring Izobraževanja
Seminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave EATON seminar stikalna tehnika b

Seminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave EATON

7. in 8. novembra 2012 ter 14. februarja 2013 smo skupaj s sodelavci Kolektor Synateca in Kolektor Sinabita organizirali in izvedli zanimivo izobraževanje za investitorje in projektante električnih inštalacij in naprav. Na tokratnih seminarjih, ki so potekali v Idriji (prva dva) in tretji v Ljubljani, so bile predstavljene zanimive novosti programa EATON (preje Moeller). Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi verificiranih in inteligentnih stikalnih blokov. Sodelavci Elsinga so imeli na seminarju pomembno vlogo, saj so sodelovali s štirimi predstavitvami. Matej Kastelic, samostojni projektant, je predstavil modularne odklopnike IZM. David Rupnik, samostojni projektant, je predstavil avtomatiko za preklope med različnimi viri napajanja. Janez Kokalj, tehnični direktor, je predstavil stikalno opremo za izvedbo elektromotornih pogonov. Dane Halič, projektant, pa je predstavil nekatera poglavja standarda za verificirane stikalne bloke skladno s standardom SIST EN 61439 in priporočila, kako od ideje in prek projekta pridemo do prave projektne rešitve za verificirane stikalne bloke. Več o seminarjih si lahko ogledate na www.kolektoravtomatizacija.com

Elsing Inženiring Izobraževanja

Izobraževanje na področju protieksplozijske zaščite

Izobraževanje na področju protieksplozijske zaščite logo ezs

Strokovnjaki podjetja ELSING Inženiring d.o.o. že nekaj let kot predavatelji sodelujemo pri izobraževanju na področju protieksplozijske zaščite, ki ga organizira Elektrotehniška zveza Slovenije.

Kakovostno zasnovan program za začetno izobraževanje in ažurno spremljanje novosti pri obnavljanju znanja, omogočata, da naši slušatelji pridobijo koristno znanje za varnejše delo v Ex-okolju. Dokaz kakovostnega programa je vse večje število podjetij, ki se obračajo na Elektrotehniško zvezo Slovenije, da za njih organizira izobraževanje na sedežu njihovega podjetja. Taka izobraževanja so za podjetja zelo zanimiva, saj se lahko prilagodijo specifičnemu okolju in zahtevam naročnika. Strokovnjaki podjetja ELSING Inženiring d.o.o. sodelujemo s predavanji na področju električne opreme in njihove vgradnje, kjer posebno pozornost posvečamo lastnovarnim inštalacijam. Sodelovanje pri tem projektu nas sili, da še bolj zavzeto in poglobljeno spremljamo novosti na področju zakonodaje, standardizacije in razvoja nove protieksplozijsko zaščitene opreme, to pa nam koristi tudi pri našem vsakdanjem delu na projektih.

Več o vsebini in programih izobraževanja, ki jih organizira Eleltrotehniška zveza Slovenije, si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Izobraževanja

Znanje kot vrednota

Danes se podjetja na trgu soočajo z velikimi zahtevami in globalno konkurenco. Za obstoj in dolgoročni uspeh organizacije je nujno, da organizacija ustvarja izdelke in storitve, ki bodo izpolnjevali potrebe zdajšnjih in prihodnjih kupcev ob čim bolj učinkovitih delovnih procesih. Pri tem prav vsak zaposlen s svojim znanjem in delom lahko prispeva pri ustvarjanju kakovostnega proizvoda ali storitve in vpliva na učinkovitost proizvodnega ali storitvenega procesa. Osnova za to pa je znanje zaposlenih, ki ga je treba nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

V Elsingu se tega zavedamo od vsega začetka in temu namenjamo veliko pozornosti. Pridobivamo splošna, strokovna pa tudi aktualna znanja, kot so varovanje informacij in varovanje osebnih podatkov ipd. Z uvedbo sistema kakovosti smo pridobili tudi znanja s področja vodenja kakovosti in stalnega izboljševanja.
Izobraževanje zaposlenih spremljamo s pomočjo sistema izobraževanja, ki obsega vse od planiranja izobraževanja zaposlenih do spremljanja izvedbe in učinkovitosti izobraževanja. Pri pridobivanju strokovnega znanja najpogosteje sodelujemo s strokovnimi institucijami, kot so: IZS, kjer pridobivamo predvsem strokovna znanja ter novosti z elektrotehniškega področja, SIQ za področje EX in certificiranje sistema kakovosti ISO ter Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer se pojavljamo tudi kot predavatelji in svoja znanja prenašamo tudi na druge. Znanja pridobivamo tudi pri partnerskih podjetjih v tujini (Stahl, Eaton, …).
Znanje zaposlenih smo pred kratkim obogatili z novimi znanji s področja projektnega vodenja. Tovrstna znanja so pomembna za bolj učinkovito, sistematično in pregledno obvladovanja projektov. Pridobili smo nova znanja o obsegu projektov, trajanju projektov, obvladovanju kakovosti na projektu, tveganjih, ki se pri tem pojavljajo ter ustreznih človeških virih (kompetence in razvoj).
Menimo, da je znanje temelj dolgoročno uspešnega poslovanja in vrednota vsakega uspešnega podjetja. Znanje je tudi naša vrednota, zato bomo še naprej iskali priložnosti za njegovo nadgradnjo, znanje pa bomo tudi v prihodnje vnašali v svoje projekte in ga delili s svojimi naročniki in partnerji.

Elsing Inženiring Izobraževanja
Sodelovanje na seminarju Kolektor ETRA 2010 seminar etra

Sodelovanje na seminarju Kolektor ETRA 2010

Na vsakoletnem strokovnem seminarju, ki ga za svoje partnerje organizira in izvede podjetje Kolektor Etra, je letos sodelovalo tudi podjetje Elsing Inženiring. Seminar je bil 23. in 24. novembra na Bledu, na njem pa so bili predstavniki podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prenosom, distribucijo in porabo električne energije. Na seminarju, ki je bil namenjen tehnološkim in razvojnim novostim pri proizvodnji energetskih transformatorjev, je Jurij Božič, direktor podjetja Elsing Inženiring, predstavil referat z naslovom: “Nizkonapetostni stikalni bloki kot element zanesljivega napajanja lastne rabe elektro energetskih objektov”. V referatu je med drugim predstavil sodobne inženirske prakse na tem področju, novosti v standardizaciji ter prednosti uporabe tipskih stikalnih blokov. Konkretno je predstavil družino stikalnih blokov xEnergy proizvajalca Eaton/Moeller in pojasnil vlogo podjetij Kolektor Synatec, Enerprom in Elsing, ki sodelujejo pri tem programu.

Elsing Inženiring Izobraževanja

Elsing na seminarju EDISON + EX

Elektrotehniška zveza Slovenije je novembra 2010 organizirala seminar za usposabljanje “EDISON + EX”. Namenjen je bil strokovnjakom, ki se ukvarjajo z izvajanjem meritev ustreznosti električnih inštalacij, v praksi pa se srečujejo tudi z eksplozijsko ogroženimi objekti. Zato so na seminarju obravnavali teme o protieksplozijski zaščiti. Tehnični svetovalec podjetja Elsing Inženiring Vili Granda je na seminarju predstavil temo “Električne inštalacije in naprave v eksplozijsko ogroženih okoljih”.

Več »

Elsing Inženiring Izobraževanja