Informator 69

Informator številka 69

Zavidljiva vztrajnost in tradicionalnost spremljata to publikacijo, ki je bila natisnjena že 69 krat. Preživela je že mnoge razburljive čase, tudi digitalizacijo in Covid. Za drugo leto ji uredniki napovedujejo spremembe. Upamo, da bo še naprej zanimiva in predvsem koristna za bralce.

Od vsega začetka so pri njeni strokovni vsebini sodelovali tudi sodelavci Elsing inženiring. Tudi tokrat je tako. Projektant Dane Halič v svojem članku z razlago pojma “naznačeni tok” pojasnjuje problematiko ustreznega dimenzioniranja zaščitnih stikal, ki so skladno z veljavnimi standardi družine SIST EN 61439-1,2, vgrajeni v nizkonapetostne sestave.

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja uporabni rešitvi za elektro ogrevanje kontejnerjev, v katerih je lahko eksplozijsko ogroženo okolje in v katerih temperature v zimskem času ne smejo biti prenizke. Za manjše moči so primerne enofazne rešitve s termostatskim krmiljenjem v glavnem tokokrogu, za večje moči pa trifazne z indirektnim krmiljenjem kontaktorja.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator 68

Informator številka 68

V vsebinsko zelo bogati številki, so tudi zanimivi in poučni prispevki sodelavcev Elsing Inženiring.

V praksi se velikokrat srečujemo z vprašanjem, kako izbrati ustrezen frekvenčni pretvornik za naš motor. Najpogostejši podatek, ki ga imamo, je moč motorja. Vendar samo na osnovi moči lahko izberemo tudi neustrezen frekvenčni pretvornik, saj imajo motorji iste deklarirane moči, zlasti manjši, lahko tudi do 50 % različen nazivni tok. Poleg tega je zelo pomembno, kakšno breme naš motor poganja. Problematiko bolj podrobno predstavlja vodja projektov Bojan Caf.

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja enega izmed možnih algoritmov, po katerem lahko preverimo ustrezno protieksplozijsko zaščito našega postroja, ki ga uporabljajo v instituciji IChemeE. V vsakem primeru, ko imamo opravka z gorljivimi snovmi v našem proizvodnem procesu, moramo obvezno opraviti analizo tveganja in izvesti vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo.

Diferenčno zaščitno stikalo je pogosto uporabljen element nizkonapetostnih inštalacij. Njegovo uporabo predpisujejo standardi skupine SIST EN 60364-4 in SIST EN 60364-7. Skladno z razvojem različnih vrst električnih porabnikov, so se razvile tudi različne karakteristike zaščitnih naprav na diferenčni tok. Kdaj in kako uporabiti najbolj primerno, v svojem članku pojasnjuje projektni inženir Ivan Marinko.

Projektant Vasja Škerjanec nadaljuje s predstavitvijo adapterjev za sestavljanje motorskih zaganjalnikov, sestavljenih iz ustreznih motorskih zaščitnih stikal in kontaktorjev. Tokrat so predstavljene različne možnosti za moči motorjev do 30 kW.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator 67

Informator številka 67

Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja IO-Link po standardu SIST EN 61131-9: Enožilni digitalni komunikacijski vmesnik za male senzorje in dajalnike, ki se uporablja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Procesni elementi so preko štiri polnih ali pet polnih konektorjev in povezav priključeni na IO-Link Master napravo, ki je povezana na procesno vodilo. Za parametriranje so na voljo različna preprosta programska orodja.

Zanesljivost električnega napajanja ogroža tudi električni oblok v nizkonapetostnih sestavih. Ker mednarodnega standarda za to še ni, je to področje za zdaj še nekoliko zapostavljeno. Nekateri proizvajalci nizkonapetostnih sestavov pri konstrukciji in izdelavi uporabljajo priporočila iz dokumenta IEC/TR 61641, ki glede na nivo zaščite pozna 4 razrede. O tem v svojem članku piše projektant Dane Halič.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 66 informator 66

Informator številka 66

Motorsko zaščitno stikalo in kontaktor sta še vedno osnovna gradnika sistemov za napajanje elektromotornih pogonov. Zaradi številnih prednosti sta pogosto mehansko združena v eno celoto, ki se imenuje motorski zaganjalnik. Projektant Vasja Škerjanec predstavlja nove adapterje in vezne člene za povezavo motorskih stikal PKZM0 in kontaktorjev DILM7 do DILM15, s katerimi se prihrani pri potrebnem prostoru za vgradnjo in času za izvedbo elektromotornih zaganjalnikov. Prav tako piše o izobraževanju strokovnjakov Kolektor SISTEHA in Elsinga ter o pridobitvi novih certifikatov, s katerimi nas je proizvajalec EATON pooblastil za diagnostiko in servisne posege za modularne odklopnike IZMX in zaščitne enote PXR, ki so se že dobro uveljavile na našem trgu.

Kibernetski napadi na industrijske postroje so realnost tudi v Sloveniji. Na žalost so tarče lahko tudi podjetja, v katerih obstajajo tudi eksplozijsko ogrožena okolja. Posledice napadov v takih okoljih pa so mnogo kompleksnejše in nevarnejše, saj poleg zaustavitve proizvodnje in izpada dohodkov, lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi v podjetju ali celo v okolici. O tem v zanimivem članku piše tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 65 informator 65

Informator številka 65

Preverjanje zasnove je pomembno poglavje standardov SIST EN 61439, ki je nadomestilo poglavje o tipskem in delno tipskem preverjanju, ki je bilo del standardov stare družine SIST EN 60439. Poleg preverjanja s preskušanjem uvaja še možnost preverjanja s primerjavo z referenčno zasnovo in možnost preverjanja z ocenitvijo. S tem proizvajalcem omogoča več prilagodljivosti pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev. Preverjanje zasnove se za izjeme, ki so navedene v standardih, lahko opravi brez dragih in zamudnih preskušanj. Več o tem v svojem članku pišeta projektant Dane Halič in direktor podjetja Elsing Jurij Božič.

EATON družina nizkonapetostnih sestavov xEnergy, se nenehno dopolnjuje z novimi konstrukcijskimi preverjenimi rešitvami in certifikati. Rešitev novih horizontalnih zbiralk do nazivnih tokov 7100 A je na kratko predstavil projektant Dane Halič.

Splošni predstavitvi nove zaščitne naprave AFDD+ (Arc Fault Detection Device), ki učinkovito zaščiti elektro inštalacije pred oblokom, je projektant Vasja Škerjanec v tej številki dodal podrobno razlago delovanja tega novega zaščitnega elementa, ki si uspešno utira pot v sisteme nizkonapetostnih inštalacij.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 64 informator 64

Informator številka 64

Glavne lastnosti in prednosti novih modularnih odklopnikov IZMX so bile predstavljene že v prejšnji številki informatorja, v tej številki pa Vasja Škerjanec, projektant, podrobneje predstavlja zaščitne module PXR (Power Xpert), ki poleg naprednih, prikazovalnih, programabilnih, zaščitnih, merilnih in komunikacijskih možnosti, vključuje tudi elektroniko za testiranje odklopnika BREZ zunanje testne naprave.

Zaradi svojih dobrih momentnih lastnosti se elektro motorji z drsnimi obroči še vedno pogosto uporabljajo za pogon težkih bremen. Vzdrževanje mehansko električnega sklopa drsnih obročev in ščetk ter zaganjalnika je zahtevno in drago, zato uporabniki take pogone zamenjujejo s sodobnejšimi. Bojan Caf, vodja projektov, predstavlja pomanjkljivosti različnih delnih rešitev, ki ne vključujejo zamenjave elektromotorja in poudari, da je za optimalno rekonstrukcijo treba vgraditi nov asinhronski motor in ustrezen frekvenčni pretvornik.

Požarov, kjer se kot nepojasnjeni vzrok pojavlja elektrika, je v vsakdanjem življenju na žalost vedno več. Eden od pogostih vzrokov takih požarov je tudi električni oblok, ki je lahko posledica neustreznih električnih spojev, ki nastanejo zaradi iztrošenosti ali slabega vzdrževanja. Vasja Škerjanec, projektant, predstavlja novo Eatonovo zaščitno napravo, v katero je poleg zaščite pred preobremenitvijo, kratkim stikom in diferenčnim (preostalim) tokom, združena še zaščita pred električnim oblokom AFDD+ (Arc Fault Detection Device). Dvopolna zaščitna naprava, ki je namenjena zaščiti porabnikov in inštalacij z naznačenim tokom do 40 A, je v Nemčiji za številne vrste električnih inštalacij že obvezna.

Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, obravnava zanimivo in aktualno problematiko vgradnje frekvenčnih pretvornikov v eksplozijska okolja in medsebojno primerja dve od pogosteje uporabljanih aplikacij, vgradnjo v ohišje zaščite neprodirni okrov (Exd) in nadtlak (Exp).

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 63 informator 63

Informator številka 63

Informator 63 je še obsežnejši in vsebinsko pestrejši od predhodnega in prinaša veliko zanimivega branja. Pomemben del vsebine predstavljajo tudi prispevki sodelavcev Elsing Inženiringa. Eaton je dal na trg novo družino industrijskih zbiralk XP2, skladno s standardi SIST EN 61439-1 in 6 in nazivnih tokov 800 A do 6600 A, ki jo je na kratko predstavil direktor Elsing Inženiringa Jurij Božič. Modularni odklopniki IZMX imajo novo generacijo zaščitnih modulov, ki imajo v primerjavi s staro generacijo, veliko pomembnih prednosti, med katere sodita tudi enostavna povezljivost na PC in možnost testiranja odklopnika brez izpada odklopnika. Te in druge prednosti nove generacije zaščitnih modulov je v svojem prispevku predstavil direktor Inženiringa Brane Bevc.

Vodja projektov Bojan Caf je predstavil frekvenčne pretvornike DG1, ki sodijo v novo generacijo frekvenčnih pretvornikov Power XL. Nove pretvornike moči 0,75 do 160 kW med drugim odlikujejo enostavna uporaba, kompaktnost konstrukcije, velik nabor standardno vgrajenih komunikacijskih vmesnikov, robustnost, zanesljivost in energijska učinkovitost. Zanimiv sistem za brezžično diagnosticiranje termičnih razmer v nizkonapetostnih sestavih je predstavil projektant Ivan Marinko. Certificiran sistem nizkonapetostnih sestavov xEnergy, nazivnih tokov do 5500 A, ki se vse bolj uveljavlja v zahtevnih projektih, je predstavil projektant Dane Halič.

LED razsvetljava se nezadržno uveljavlja tudi v eksplozijsko ogroženih okoljih. Pri tem vodilno vlogo v svetu prevzema partner Stahl, ki ima na voljo največji nabor LED razsvetljave za eksplozijsko ogrožena okolja. Poleg večje energetske učinkovitosti, imajo nove LED svetilke tudi ugodnejše svetlobno tehnične karakteristike. Edina slabost je trenutno še vedno višja nabavna cena, ki pa se zaradi manjših obratovalnih stroškov (manjša porabljena energija, manj vzdrževanja), hitro povrne. Problematiko nam na konkretnih primerih temeljito predstavi tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 62 informator 62

Informator številka 62

V tej številki Informatorja Jurij Božič, direktor, predstavlja uspešno referenco, v okviru katere je Elsing Inženiring projektiral napajanje in krmiljenje vertikalnega in horizontalnega vetrovnika v Nordijskem centru Planica. Del vertikalnega vetrovnika je predstavljen tudi na naslovnici revije. Ventilatorja poganjata dva elektro motorja 1000 kW, 690 V, ki se napajata preko frekvenčnih pretvornikov iz skupnega transformatorja 2500 kVA, ki je ločen od distribucijskega transformatorja objekta. Krmiljenje vetrovnika je izvedeno kot dislociran sistem centralnega krmilnega sistema objekta in je sestavljeno iz treh dislociranih I/O enot.
Janez Kokalj, tehnični direktor, v svojem prispevku pojasnjuje pojem “Nizko napetostno ločilno stikalo”, razloži razliko med ločilnimi stikali z varovalkami in varovalčnimi ločilnimi stikali in oboje primerja z lastnostmi nizko napetostnih odklopnikov.
Bojan Caf, vodja projektov, predstavlja pri nas manj poznane nizkonapetostne odklopnike, ki delujejo na hidravlično – magnetnem principu. Med pomembnejšimi prednostmi hidravličnih zaščitnih stikal so predvsem odpornost na vibracije in velike zagonske tokove, zato so posebej uporabni v železnicah, komunikacijah in zahtevnejših industrijskih aplikacijah.
Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje, predstavlja protiprašno Ex-zaščito in trenutno veljavne standarde s tega področja.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 61 informator 61

Informator številka 61

Izšla je že druga številka prenovljenega in obogatenega Informatorja. Sodelavci Elsinga soustvarjajo vsebinski sklop “Oprema za razdeljevanje električne energije”.

Direktor Jurij Božič v svojih prispevkih predstavlja sistem nizkonapetostnih sestavov xEnergy, ki imajo preverjeno zasnovo s certifikatom DEKRA in izpolnjujejo zahteve standardov SIST EN 61439-1 in 2 in zbiralčni sistem EATON LP, ki pokriva tokovno območje 40 do 125 A in je zelo primeren za razvod električne energije v industrijskih in civilnih objektih, kot so trgovski centri, računski centri, bolnice, hoteli, razstavišča itd. Skupaj s projektantom Danetom Haličem opisuje problematiko IP zaščite nizkonapetostnih sestavov in na konkretnem primeru sistema xEnergy pojasni vpliv IP zaščite na druge lastnosti sestava.

Vodja projektov Bojan Caf predstavlja novi frekvenčni pretvornik družine EATON PowerXL DE1, ki v enofazni ali trifazni izvedbi pokriva moči od 0,25 kW do 7,5 kW. Kompaktni pretvornik, brez potrebnega parametriranja, z možnostjo priklopa termistorske zaščite motorja in s komunikacijo, je tehnično in cenovno ugodna rešitev za različne preproste aplikacije, kot so črpalke, ventilatorji in enostavni stroji.

Procesni računalniki nezadržno prodirajo tudi v eksplozijsko ogrožena okolja. Tehnične rešitve so podobne tistim v običajnih okoljih. Tehnični svetovalec za Ex področje Vili Granda predstavlja najnovejši industrijski računalnik Panel PC serije ET/MT-4×8, proizvajalca Stahl. Panelni računalnik je sestavljen iz dveh ločenih delov, pogonskega in ekranskega, med katerima je zračni prostor za hlajenje. Procesor je lahko AMD G-T65 ali Intel Core i7, kapacitivni ekran, občutljiv na dotik, pa je lahko 15″, 21,5″ ali 24″. Procesni računalnik namenjen najtežjim okoljskim pogojem, je primeren za vgradnjo v eksplozijske cone nevarnosti 1, 2 in 21, 22.

Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator
Informator številka 60 informator 60

Informator številka 60

Tokratna številka Informatorja, šestdeseta po vrsti, prinaša kar nekaj vsebinskih in oblikovnih novosti. Dosedanji podnaslov: “Revija podjetij Kolektor Sisteh in Elsing Inženiring” je zamenjan z novim: “Informator za načrtovalce tehnoloških sistemov v industriji, infrastrukturi in energetiki”. Vsebinsko je razdeljen v 5 sklopov in sledi strateški usmeritvi podjetja Kolektor Sisteh. Prvič je predstavljena nova rubrika Intervju, v kateri si lahko preberete intervju z Jurijem Božičem, direktorjem Elsing Inženiringa. Sicer pa se tokratni prispevki strokovnjakov Elsinga poleg tehničnih vsebin dotikajo tudi aktualnih inženirskih izzivov prihodnosti, kot so zelena trajnostna gradnja, racionalna izraba energentov in zmanjševanje emisij CO2. Jurij Božič, direktor, v svojem prispevku podrobneje predstavlja zbiralčni sistem EATON MP, ki pokriva tokovno območje 125 do 800 A. Zbiralčni sistemi so zaradi nizkih izgub pri prenosu električne energije, optimalne izrabe uporabljenih materialov, racionalne izrabe prostora v zgradbi, kjer so položeni, možnosti ponovne montaže in uporabe, fleksibilnosti in modularnosti, enostavne reciklaže, prilagodljivosti zahtevam prostora in uporabe, dobrih tehničnih lastnosti in dopadljivega videza, idealen element zelene trajnostne gradnje.

Skrb za okolje, zmanjševanje emisije C02 in zmanjševanje porabe energije so strateške usmeritve EU, ki vplivajo tudi na proizvajalce in uporabnike električne energije. Ena od skupin izdelkov, kjer so postavljene zahteve po višjih izkoristkih, so tudi nizkonapetostni elektro motorji, ki so glede na izkoristek razdeljeni v štiri razrede IE1 do IE3. Zahteve za razred IE4 so še v pripravi, kaj pa prinašajo zahteve za razred IE3, v svojem prispevku pojasnjuje Janez Kokalj, tehnični direktor. Nove zahteve ne vplivajo samo na proizvajalce motorjev, ampak posledično tudi na proizvajalce nizkonapetostne stikalne in zaščitne opreme. V prispevku boste lahko prebrali, kaj to konkretno pomeni za motorska zaščitna stikala PKZ in kontaktorje DIL proizvajalca EATON.

Kljub hitremu prodoru operacijskih panelov in procesnih računalnikov v eksplozijsko ogrožena okolja se v praksi še vedno veliko uporabljajo tudi različni prikazovalniki. Pod kakšnimi pogoji in na kakšen način jih lahko vgrajujemo v ohišja povečane varnosti Exe predstavlja Vili Granda, tehnični svetovalec za Ex področje. Med drugim nam predstavlja zanimivo rešitev vgradnje Exi prikazovalnika Beka, ki skladno z zahtevami zaščite povečana varnost Exe zdrži mehansko udarno zdržnost 7J.

» Celoten Informator si lahko ogledate tukaj.

Elsing Inženiring Informator