Brezogljičnosti naproti – Elektrika v plin (P2G)

Za doseganje zelo ambicioznih energetskih ciljev, ki si jih je za bližnjo prihodnost postavila Evropa in z njo Slovenija, bo treba v elektroenergetske sisteme vključevati veliko novih obnovljivih virov električne energije (OVE). Ti imajo ključno slabost in to je, da električne energije ne proizvajajo takrat, ko jo energetski sistem potrebuje, ampak takrat, ko so viri na voljo (sonce, veter, voda …). Zato bo treba v elektro energetske sisteme vgrajevati tudi akumulatorske baterije, v katerih se bo shranjeval trenutni višek električne energije, ki se bo nato spet vračal nazaj v omrežja. Električna energija pa se lahko shranjuje tudi s pretvorbo v plin (P2G), kar je uspešno potrdil evropski razvojni projekt “Store&Go“. Pri tem se višek električne energije s pomočjo elektrolizatorjev pretvori v vodik, ki se kot energent lahko uporablja direktno v gorivnih celicah ali pa se ga do določenega odstotka vtiska v obstoječa distribucijska omrežja zemeljskega plina. Razvojni projekt je šel še korak dlje, saj je proizvodnjo vodika nadgradil z metanizacijo, kjer s pomočjo vodika in CO2, proizvedejo sintetični metan, ki ima ogromne možnosti hranjenja v obstoječih distribucijskih plinskih omrežjih. Proces pretvorbe si lahko nazorno ogledate v video predstavitvi.

V Elsingu smo pravi partner za tovrstne projekte, saj poleg električnih sistemov in eksplozijske ogroženosti že od leta 1984, ko smo sodelovali pri izgradnji proizvodnje vodika in CO2 v Belinki, obvladujemo tudi plinske tehnologije, kar potrjujemo tudi z različnimi uspešnimi projekti.

» Več o plinskih tehnologijah si lahko ogledate na www.siplin.si.

Elsing Inženiring Tehnologija

Izkušnje z BIM načrtovanjem

Tudi v Elsingu želijo imeti nekateri naši naročniki svoje projekte ali vsaj dele projektov, izdelane z BIM načrtovanjem. Tako so za nami že prvi konkretni projekti, kjer smo v precejšnji meri okusili prednosti in tudi težave BIM pristopa k načrtovanju. Pri nekaterih projektih smo, odvisno od želja naročnika, v 3D modelu obdelali vse nastopajoče električne inštalacije od zunanjega priključka na javno omrežje do šibkotočnih inštalacij in tudi plinskega gašenja, pri drugih pa samo kabelske trase in nizkonapetostne sestave.

Skladno s pričakovanji, je rezultat boljša prostorska razporeditev in usklajenost namestitve vseh gradnikov na objektu. Na poti do svojega cilja se srečujemo s številnimi težavami, ki niso samo stvar načrtovanja, ampak tudi posledica razvijajoče se BIM panoge, kjer bo v prihodnosti potrebno še veliko razvoja in usklajevanja tako v podjetju kot v širši skupnosti. Za dosego končnega cilja, to je izdelave modelov v dimenzijah višje od 3D, tja do 7D, bo potrebnega še veliko izobraževanja in dela na konkretnih projektih, česar pa se v Elsingu ne bojimo, saj nam to predstavlja nove izzive in priložnosti.

Elsing Inženiring Tehnologija
Uvajanje funkcijske varnosti v projekte procesne industrije certifikat tuv

Uvajanje funkcijske varnosti v projekte procesne industrije

Visoka strokovnost potrjena z različnimi certifikati, je eden temeljev uspešnega delovanja podjetja Elsing. Naše znanje in metode dela neprestano razvijamo in jih prilagajmo aktualnemu stanju tehnične regulative in najboljše inženirske prakse v svetu. Tako smo v zadnjih letih ob sodelovanju z bolj varnostno in ekološko osveščenimi naročniki začeli v projekte procesne industrije uvajati tudi t. i. funkcijsko varnost. Da bi sicer zelo kompleksno problematiko čim bolje obvladovali, je naš tehnični direktor Janez Kokalj pri TÜV Rheinland uspešno opravil šolanje in izpit ter tako postal certificiran inženir funkcijske varnosti (Safety Instrumented Systems, ID-No.: #16565/18). S tem je pridobil znanja in kompetence, s katerimi bo lahko našim naročnikom še uspešneje pomagal na tem zahtevnem področju. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti, da je pravilno načrtovanje le eden od številnih korakov življenjskega cikla funkcijske varnosti. Ta se začne že pred začetkom gradnje z analizo nevarnosti in tveganj, nadaljuje s pravilnim načrtovanjem, izvedbo, vključno s programiranjem, preizkušanjem, čemur sledi delovanje, vzdrževanje, morebitne modifikacije in se konča z razgradnjo sistema. Vse aktivnosti v zvezi s funkcijsko varnostjo morajo biti organizirane in dokumentirane skladno z zahtevami veljavnih standardov.

Elsing Inženiring Tehnologija

Uspešna uvedba BIM (Building Information Modelling) tehnologije

Po večletnem spremljanju in preučevanju področja novih načrtovalskih tehnologij, ki se zelo dinamično spreminjajo in razvijajo, smo v tem letu naredili prve konkretne korake. Nabavili smo novo programsko orodje, pridobili potrebno znanje in uspešno realizirali prve tri projekte.
Programska orodja za Open BIM projektiranje omogočajo modeliranje, pregledno načrtovanje, medsebojno usklajevanje različnih projektantskih skupin, v kasnejši fazi pa tudi optimizacijo stroškov pri izgradnji in vzdrževanju stavb.
Tudi v podjetju ELSING se dobro zavedamo vseh prednosti, ki jih BIM orodja prinašajo. Po želji naročnika lahko v BIM tehnologiji načrtujemo razsvetljavo, univerzalno ožičenje, inteligentne inštalacije (KNX), inštalacije za javljanje požara, nizkonapetostne inštalacije, inštalacije za moč in strelovodno zaščito, inštalacije za izenačitve potencialov …
Uporabljamo programsko orodje DDS-CAD Electrical, ki je namenjeno načrtovanju vseh vrst električnih inštalacij. Poleg izdelave tridimenzionalnega modela s pripadajočimi popisi, nam DDS-CAD omogoča tudi izračun razsvetljave, ki zadostuje za večino primerov. Za zahtevnejše analize pa se poveže z namenskimi orodji Dialux oz Relux. Pri sodelovanju z drugimi projektanti je posebej uporabno orodje za detekcijo trka (Collision detection), ki že v fazi projektiranja odpravi morebitne neskladnosti.
Kot rezultat modeliranja dobimo poleg standardnih 2D izvozov (dwg) tudi datoteko v formatu .ifc, ki je standardna datoteka pri Open BIM modeliranju. Več o programski opremi DDS-CAD Electrical si lahko ogledate na spletni strani podjetja Živa Hiša iz Ljubljane.

Elsing Inženiring Tehnologija
Dobava in vzdrževanje računalniške opreme v eksplozijsko ogroženi okoljih ex oprema

Dobava in vzdrževanje računalniške opreme v eksplozijsko ogroženi okoljih

V zadnjih letih se je podjetje ELSING Inženiring uspešno uveljavilo na področju dobave, vzdrževanja in servisiranja računalniške opreme v eksplozijsko ogroženih okoljih Ex. Z bogatimi izkušnjami, ki smo jih pridobili pri gradnji različnih najzahtevnejših industrijskih postrojev v eksplozijsko ogroženih okoljih ter s certifikatoma za vgradnjo in vzdrževanje protieksplozijsko zaščitene opreme smo razvili dejavnost, v okviru katere poskrbimo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje industrijskih računalnikov. Pri tem tesno sodelujemo z dobaviteljem opreme (R.STAHL HMI System GmbH), ki nam omogoča kakovostno opremo in ustrezno tehnično podporo. Naše strokovno znanje, izkušnje, dobra organiziranost in partnerske povezave nam omogočajo, da kakovostno, hitro in cenovno ugodno realiziramo različne vzdrževalne posege, ki vključujejo tudi zagone sistemov. Vse to potrjujejo naše bogate reference.

Elsing Inženiring Tehnologija

Izšli so trije novi pomembni pravilniki

Letos so v veljavo stopili trije novi pomembni pravilniki s področja elektrotehnike. To so:

  • Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana znotraj določenih napetostnih mej.
  • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti.
  • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti.

Pravilniki so podzakonski akti Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1), ki je izšel leta 2011 in uvedel evropsko direktivo o tehničnih zahtevah za proizvode in nadzor trga proizvodov s področji širšega javnega interesa, kot so: zagotovitev varnosti, varovanje življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin, varstvo potrošnikov in drugih uporabnikov, varstvo okolja in varstvo premoženja in ki so povezani s t. i. CE regulativo. Njihova skupna lastnost je, da so nadgradnja že omenjenega zakona in da uvajajo zadnje evropske direktive z omenjenih področij. Vsebinsko sicer ne prinašajo velikih novosti, vseeno pa bodo vplivale na naše vsakodnevno delo. V vseh treh pravilnikih je enotna terminologija, ki izhaja iz omenjenega zakona. Enotni so tudi postopki za ugotavljanje skladnosti proizvoda, ki ga mora zagotoviti proizvajalec proizvoda in ga glede na zahtevnost in oceno nevarnosti lahko izvaja sam, ali pa pri priglašenem organu. Pomembna novost teh pravilnikov je, da morajo proizvode, skladne s temi pravilniki, po novem spremljati Izjava EU o skladnosti, ki jo pripravi proizvajalec in ki mora biti napisana ali prevedena v slovenski jezik. Novi pravilniki so namenjeni vsem gospodarskim subjektom, ki so vključeni v verigo omogočanja dostopnosti proizvoda na trgu (proizvajalec, uvoznik, pooblaščeni zastopnik, distributer), organom za ugotavljanje skladnosti (priglašeni organi), organom za nadzor trga (inšpekcije) pri zagotavljanju varnih proizvodov in vsem ostalim (projektantom, izvajalcem del, nadzornikom, uporabnikom …), ki sodelujejo pri vgradnji, vzdrževanju in uporabi takih proizvodov.

Elsing Inženiring Tehnologija

Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito

IZS je v okviru svojih rednih izobraževalnih aktivnosti v decembru izvedla tudi izobraževanje na temo protieksplozijske zaščite. Namenjeno je bilo projektantom, vodjem del in nadzornikom del v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Projektiranje, vodenje in nadziranje del za protieksplozijsko zaščito logo izs etz

Izobraževanje so izvedli v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije, kjer kot predavatelja sodelujeta tudi tehnični direktor Janez Kokalj in direktor Jurij Božič. Tema njunega predavanja je bila: Novosti pri električni opremi in inštalacijah v eksplozijskih okoljih. V okviru teme so bile predstavljene novosti zakonodaje, standardizacije in dobre inženirske prakse. Direktor Jurij Božič je podrobno predstavil vsebino novega standarda SIST EN 60079-14:2014, Načrtovanje, izbira in namestitev električnih inštalacij, na koncu pa na kratko predstavil še nov standard SIST TP CLC/TR 60079-33:2015, ki govori o novi vrsti protieksplozijske zaščite: Ex s. Janez Kokalj, tehnični direktor, je predstavil novosti zaščite lastna varnost Exi, s poudarkom na praktičnih rešitvah instrumentacije za coni eksplozijske ogroženosti 2 in 22.

Več informacij: www.izs.si/nc/izobrazevanja/izobrazevanja-izs/izobrazevanje/?izoId=MSE-15%2F12

Elsing Inženiring Tehnologija

Testiranje nizkonapetostnih odklopnikov

Poletje ni samo čas dopustov, ampak pogosto tudi čas remontov, ko se proizvodnji procesi v tovarnah za nekaj dni ustavijo, vzdrževalci pa lahko opravijo nujna vzdrževalna dela. Med te sodijo tudi pregledi in kontrole elektroenergetskih naprav. Zelo pomembni elementi teh naprav so nizkonapetostni odklopniki. Med aktivnostmi, ki se skladno s priporočili proizvajalcev in uporabnikov periodično izvajajo na nizkonapetostnih odklopnikih, je tudi kontrola izklopne karakteristike, ki se za odklopnike, ki imajo elektronski zaščitni modul, opravi s pomočjo ustrezne testne naprave. S testno napravo v odklopnik injiciramo “okvarni tok” in kontroliramo funkcionalnost izklopnega mehanizma in ustreznost izklopne karakteristike, ki jo preverimo vsaj v dveh točkah, in sicer v področju preobremenitve in kratkega stika. Časi izklopa, ki jih izmeri testna naprava, morajo ustrezati časom, ki so definirane v standardu za nizkonapetostne odklopnike SIST EN 60947.

Testiranje nizkonapetostnih odklopnikov odklopnik

V Elsingu imamo testne naprave za odklopnike Eaton/Moeller in za stranke opravljamo tovrstna testiranja. O vsakem testiranju pripravimo poseben protokol, v katerem so zbrani rezultati pregleda in testiranja vsakega posameznega odklopnika. V primeru odkritih napak predlagamo ukrepe za rešitev in po potrebi zamenjamo pokvarjene komponente ali celoten nizkonapetosten odklopnik.

Elsing Inženiring Tehnologija