Izdelana projektna dokumentacija za elektroenergetski sistem pivovarne Birra Peja

Izdelana projektna dokumentacija za elektroenergetski sistem pivovarne Birra Peja birra peja

Naše podjetje je za kosovsko podjetje Birra Peja izdelalo projektno dokumentacijo PZI za sanacijo elektro energetike na 35kV in 0,4kV napetostnem nivoju. Obstoječ elektroenergetski sistem pivovarne je namreč star, na številnih ključnih mestih dotrajan in zaradi tega obratovalno nezanesljiv in nevaren. Glede na to, da distribucijsko omrežje na Kosovu še ni kakovostno, prihaja v omrežju do pogostih napetostnih nihanj, kar je škodljivo za novo tehnološko opremo. Investitor se je zato odločil za temeljito rekonstrukcijo napajalnega sistema. V Elsingu smo projekt načrtovali v skladu z dobro inženirsko prakso in vanj vgradili sodobno, energetsko varčno in varno elektroenergetsko opremo. Napajalni sistem v podjetju Birra Peja tako že uspešno gradijo.

S projektom sanacije elektro energetike smo predvideli generalno rekonstrukcijo napajanja tovarne. Ta med drugim obsega rekonstrukcijo 35 kV dovoda, ki se izvede s sanacijo obstoječega zračnega daljnovoda 35 kV med pivovarno in RTP KEK in z izgradnjo nove podzemne kabelske povezave na lokaciji pivovarne. V Elsingu smo predvideli tudi izgradnjo nove transformatorske postaje za napajanje vseh obstoječih in novih porabnikov pivovarne. To pomeni, da se vse obstoječe transformatorske postaje nadomesti z eno novo, napetostnega nivoja 35(20)/0,4kV, moči 2 x 1600kVA, z možnostjo dograditve tretjega transformatorja. Tako se opusti obstoječa dvojna napetostna pretvorba 35/6kV in 6/0,38kV, kar bo pripomoglo k bolj ekonomičnemu napajanju tovarne. Oprema na SN strani je izbrana tako, da omogoča preklop na 20kV nivo, ki je predviden kot nadomestilo za 35kV napetostni nivo v razvojnih načrtih Elektro gospodarstva Kosovo. Zaradi pogostega nihanja napetosti na Kosovu se na sekundarni strani transformatorjev vgradi dva elektrodinamična stabilizatorja napetosti, ki bosta uravnavala napetost na nazivno vrednost 400V.

Investitorju smo predlagali še izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja po vsej pivovarni, izvedeno kot podzemna cevna kabelska kanalizacija. Kanalizacija bo izdelana na novo oziroma bodo dograjene obstoječe podzemne cevne instalacije. Potrebna je tudi posodobitev in zamenjava dotrajanih ključnih stikalnih blokov za distribucijo el. energije po proizvodnih obratih ter priklop na novo transformatorsko postajo in opustitev celotnega obstoječega primarnega sistema elektro energetike v pivovarni.

Elsing Inženiring Projekti