Investitor je na lokaciji podjetja Fragmat TIM d.o.o. Laško postavil napravo za soproizvodnjo toplotne in električne energije nazivne moči 999 kVA. Zaradi zmanjšanja potrebne kapacitete kotlovnice so zamenjali tudi dotrajan parni kotel z novim, sodobnejšim.

Mikroturbina Capstone C1000 je sestavljena iz petih osnovnih enot C200, po 200 kWel. Električni del posamezne enote sestavljata asinhronski generator in trifazni razsmernik. Razsmerniki so vzporedno priključeni na omrežje. V primeru izpada katerega od generatorjev (razsmernikov) ostali nemoteno delujejo in proizvajajo električno energijo.
Naprava kot celota je opremljena s krmilno elektroniko za paralelno obratovanje z omrežjem.
Letno bo naprava za kogeneracijo delovala predvidoma 6200 ur. Ocenjena proizvodnja za lastne potrebe investitorja znaša približno 60% proizvedene energije, preostanek je predviden za oddajo v distribucijsko omrežje. Predvidena letna proizvodnja je 6.193.800 kWh električne energije.
SPTE naprava je priključena na električno omrežje prek dograjenega priključnega polja v nizkonapetostnem stikalnem bloku glavne transformatorske postaje Fragmat. Novo priključno polje, opremljeno z izvlečljivim odklopnikom 2000A, ima tudi funkcijo ločilnega mesta od omrežja v primeru izpada napetosti ali odstopanja od zahtevanih parametrov frekvence, napetosti ali prevelikega toka.
V ta namen je v merilni omarici nameščen tudi zaščitni rele, ki v primeru pod- ali nad-napetosti ter pod- ali nad-frekvence povzroči izklop ločilnega mesta. Ločilno mesto ostane izklopljeno, dokler so napetostni in frekvenčni parametri omrežja izven nastavljenih tolerančnih mej, nato pa se avtomatsko ponovno vklopi.