Za podjetje LEK v Mengšu smo izdelali projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo glavne transformatorske postaje GTP LEK 20/0,4kV, 2 x 1000kVA.

Srednjenapetostni del smo s samostojnim projektom obdelali že v letu 2012 in v novem bloku poleg obstoječih funkcij predvideli tudi novo napajanje lokacije iz postaje RTP, ki se gradi soseščini. Novi stikalni blok bo tovarniško izdelan in tipsko preizkušen v skladu s standardi SIST EN 62271-200 in SIST EN 60694. Izdelan bo iz kovinsko oklopljenih in pregrajenih celic, opremljenih s SF6 odklopniki in odklopnimi ločilniki. Vsa stikala bodo opremljena z motornimi pogoni. Zaščita transformatorjev bo varovalčna, vodne celice pa bodo opremljene z elektronskimi zaščitnim enotami.

Povezavi med transformatorjema in NN stikalnim blokom bosta izvedeni s tovarniško izdelanima in tipsko preizkušenima zbiralčnima sistemoma, nazivnega toka 1600A in stopnje mehanske zaščite IP54.

Novi stikalni blok NN primarnega razvoda moči je projektiran za paralelno obratovanje transformatorjev, brez spojnega polja. Izdelan bo v kategoriji notranje delitve 4b. Opremljen bo z izvlečljivimi odklopniki na dovodih s transformatorja in na dovodu z diesel agregata in z neizvlečljivimi odklopniki na odvodih. Transformatorska stikala bodo opremljena z motornimi pogoni. Dovoda s transformatorjev bosta zbiralčna, dovod in odvod na diesel električni agregat pa kabelski. Odvodi bodo kabelski in bodo izvedeni spodaj. Dostop v kabelske prostore stikalnih blokov bo z zadnje strani. Dovodna polja in agregatska stikala so opremljeni z analizatorji električnih parametrov s komunikacijsko povezavo Modbus RTU. Odvodi so opremljeni z lokalno meritvijo toka in s števci delovne energije z možnostjo komunikacijske povezave (Modbus RTU).

Z namenom kasnejše povezave transformatorske postaje na sistem daljinskega vodenja in nadzora sta stikalna bloka SN in NN opremljena z ustreznimi izvršnimi in signalnimi elementi.