S projektom odvoda dima in toplote (MODT) bo investitor v svojem obratu Proizvodnja farmacevtskih izdelkov (PFI) izboljšal požarno varnost.
Elsing je v ta namen izdelal PZI načrte električnih inštalacij celotnega sistema MODT. Načrt obsega napajanje in krmiljenje ventilatorjev, loput in nekaterih električnih vrat ter kupole, ki se nahajajo na poti dovoda svežega zraka.

Opis sistema MODT

Sistem MODT je razdeljen na dva dela. Prvi del je že obstoječe požarno javljanje. Ta opravlja funkcijo odkrivanja požara s pomočjo avtomatskih in ročnih javljalnikov ter pretočnih stikal šprinkler sistema. Drugi del, ki bo nov, predstavlja nov sistem napajanja in krmiljenja ventilatorjev, loput, vrat in kupol za potrebe mehanskega odvoda dima in toplote (MODT).

Obstoječ sistem AJP natančno lokalizira požar in preda prečiščeno informacijo oz. zahtevo za delovanje MODT v določenem dimnem sektorju: za aktiviranje vsakega od sedmih dimnih sektorjev je predviden en digitalni signal.

Vsa krmilna logika poteka na standardnih požarnih centralah, ki so povezane med seboj in z ostalimi napravami prek redundantnih in kontroliranih linij. Tako je zagotovljena zanesljivost na nivoju detekcije požara (kontrolirane linije) in na nivoju odločanja (certificirani programski moduli), saj centrale izpolnjujejo zahteve družine standardov SIST EN 54.

Zgradbo sistema prikazuje naslednja slika.

Zaradi velikih razsežnosti objekta je sistem zasnovan distribuirano. Vsak dimni sektor ima svoj napajalno-krmilni stikalni blok (+R_DS_x).

Stikalni bloki so locirani na strehi objekta, ker v pritličju in kleti ni primernega prostora, ki bi bil lahko požarno ločen (požarna celica), kot to zahtevajo predpisi. Zaradi zahtevane ohranitve funkcije je močnostni in krmilni razvod izveden s požarno odporno inštalacijo (kabli in police). Kable je bilo treba dimenzionirati tako, da ob povišani temperaturi (povečana upornost) še zmeraj zagotavljajo ustrezno napajanje porabnikom.

Jedro novega sistema predstavljata dve požarni centrali tipa Zarja: NJP400. Ena je locirana na dežurnem mestu in služi predvsem spremljanju stanja in upravljanju sistema, druga pa je v proizvodnem objektu. Prek vhodno-izhodnih kartic centrala sprejme zahtevo za delovanje MODT za konkretni dimni sektor. Z dvema adresnima zankama povezuje vse distribuirane podsisteme, ki jih predstavljajo napajalno-krmilni stikalni bloki. V stikalnih blokih in komandnih tablojih so nameščeni adresni vhodno- izhodni vmesniki (distribuirani vhodi in izhodi požarne centrale). Ti vmesniki služijo za vključevanje ventilatorjev, odpiranje loput, vrat in kupole ter indikacijo delovanja, odprtosti oz. zaprtosti in napak.

Centrali sta medsebojno povezani z redundantno optično povezavo, ki v izpostavljenem delu poteka po ločenih trasah.

Primarno napajanje je iz interne transformatorske postaje, sekundarni vir pa predstavlja namenski diesel agregat, izdelan po standardu SIST ISO 8528-12.

Izsek funkcijske sheme (P&ID) sistema MODT prikazuje naslednja slika.

Zaznavanje napak na povezavi med požarnimi javljalniki, ročnimi javljalniki, dislociranimi deli sistema in končnimi stikali položaja aktuatorjev, opravljajo požarne centrale, ki so del sistema. Požarne centrale so certificirane po standardu SIST EN 54. Tako je zaznavanje napak ustrezno rešeno.
Kratek stik oziroma okvara izolacije na kablu do vsakega ventilatorja posebej in v motorju samem, se zaznava s kontrolnikom izolacije. Inštalacija je kontrolirana takrat, ko ventilator miruje. Če se zgodi kratek stik med obratovanjem, deluje kratkostična zaščita, katere stanje se tudi kontrolira. Preobremenitvena zaščita motorjev se za sisteme, ki morajo brezpogojno delovati med požarom, ne uporablja.

Ker se predvideva, da bi zaščita na diferenčni tok kot zaščita za detekcijo napake na izolaciji lahko velikokrat izpadla zaradi motilnih vplivov, se je za napajanje loput predvidel ločen IT sistem napajanja. Napaka na kablu do loput se detektira s kontrolnikom izolacije IT sistema.

V primeru požarnega režima se opusti vse zaščite aktuatorjev razen kratkostične.

Vse napake se kot dogodki zabeležijo na požarni centrali.

Periodično je treba sistem tudi testirati. Testira se delovanje ventilatorjev, loput ter odpiranje vrat in kupole za dovod zraka. Ustrezno delovanje ventilatorja se ugotavlja z digitalnim tokovnim relejem, delovanje loput, kupole in vrat, pa se preverja z branjem končnih stikal.