Podjetje Elsing je izdelalo PZI načrt rekonstrukcije strelovoda

V stavbi PRC in na njeni strehi se je od izdelave obstoječega sistema zaščite pred delovanjem strele leta 1989 bistveno povečala vgrajena tehnološka oprema, tako po količini kot po nivoju tehnologije.
Tako so bili naknadno na strehi montirani veliki sistemi za klimatizacijo in prezračevanje, ki so bili nezaščiteni pred direktnim udarom strele. Posledica direktnega udara strele v opremo na strehi je lahko uničenje opreme in širjenje toka strele v stavbo, kjer lahko povzroči zelo velike poškodbe ljudi, požar ter okvare električnih naprav. Med slednjimi velja omeniti predvsem občutljive računalniške sisteme. Na najvišjem nivoju strehe so bile naknadno postavljene antene mobilnih operaterjev, ki imajo svoje strelovodne lovilce priključene na strelovodni sistem stavbe. Pri tem pa ni bilo poskrbljeno za ustrezne izolacijske razdalje in odvode, zato lahko močnejše strele povzročijo preboj v zgornjem delu stavbe.
Stavba je relativno visoka (25m) in osamljena, zato je verjetnost udara strele vanjo še toliko večja. Zato je investitor želel zaščititi objekt pred delovanjem strele v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09) in pripadajočo tehnično smernico TSG-N-003:2009 (Zaščita pred delovanjem strele). Želja je bila tudi vizualno čim manj moteča izvedba strelovoda in ustrezna zaščita računskega centra pred elektromagnetnimi motnjami strele.

Za objekt smo izdelali oceno tveganja. Ob izvedbi strelovoda za zaščitni nivo III in uporabi koordinirane prenapetostne zaščite bo tveganje sprejemljivo. Izdelali smo tudi simulacijo ščitenega območja strelovoda (glej sliko).

Nov lovilni sistem je izdelan kot kombinacija izoliranega sistema na stebrih GSM anten in poleg klimata ter klasičnega lovilnega sistema, izdelanega po metodi mreže, na ostalem delu strehe. Kot odvodi so uporabljeni obstoječi odvodi v betonskih stebrih. Prav zaradi uporabe obstoječih odvodov v betonskih stebrih je nevarnost vpliva elektromagnetnih motenj na računski center še večja. Z namenom dušenja teh motenj je bila izdelana mrežasta kletka po stenah, stropih in tleh računskega centra. Mreža iz finožičnega vodnika v rastru 5m že predstavlja zadostno dušenje pred elektromagnetnimi motnjami, če so seveda naprave v prostoru izdelane v skladu z EMC zahtevami. Mreža je povezana na ustrezno izenačevanje potencialov.

Da bi se izognili škodi, kot posledici udara strele v opremo na strehi, je uporabljen izoliran lovilni sistem. Zanj je značilno, da so vsi prevodni deli strelovoda oddaljeni od ščitene naprave na razdaljo, ki je večja od varnostne razdalje. Postavitev izoliranega sistema okrog oziroma nad GSM antene bi bila težavna in tudi neestetska, zato je za odvode uporabljen poseben visokonapetostni kabel (HVI kabel proizvajalca DEHN), ki zagotovi ustrezno ločilno razdaljo, čeprav je pritrjen neposredno na kovinski del antene. Lovilne palice so tako lahko montirane kar na same GSM antene. Lovilne palice so sestavljene s spodnjega prevodnega dela, namenjenega pritrjevanju in zgornjega neprevodnega dela, ki zagotavlja potrebno ločilno razdaljo.