PZI projekt rekonstrukcije električnih instalacij v vodarni Kleče je obsegal 27 objektov, od tega 16 vodnjakov pitne vode, 6 merilnih jaškov, 4 transformatorske postaje ter centralno stavbo.

Projekt je zajel rekonstrukcijo močnostnega in krmilnega dela objektov, rekonstrukcijo sistema zasilnega napajanja in prehod na nove optične povezave med objekti in centrom vodenja. Za primer okvare na optičnem omrežju smo vzpostavili zasilni ročni sistem krmiljenja vodnjakov prek obstoječih krmilnih kablov. Napajanje objektov je ostalo nespremenjeno.

Zagon črpalk v vodnjakih je bil izpeljan z napravami za mehki zagon, ki omilijo tlačne sunke v vodovodnem omrežju ob zagonu in zaustavitvi črpalk. Instrumentacija vodnjakov in merilnih jaškov je ostala obstoječa, izvedena pa je bila integracija signalov na nov centralni nadzorni sistem. Transformatorske postaje so vodene lokalno. S tem projektom se je vzpostavil nadzorni sistem nad delovanjem transformatorskih postaj in povezava le-tega s centrom vodenja, s čimer se poveča energetska učinkovitost in varnost delovanja.

V centralni stavbi smo centralni nadzorni sistem nadgradili z novim krmilnikom in izdelali novo optično vozlišče.