1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Strelovodi in ozemljitve
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 14. Klima naprava, industrija
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu 2015
  
Nordijski center - Vetrovnik - NC Planica
 
Sprememba koncepta napajanja nordijskega centra Planica, ki po novem vsebuje ločeno transformatorsko postajo 2500 kVA, 20/0,69 kV za napajanje dveh elektromotorjev moči 1000 kW s frekvenčno regulacijo.

V sklopu novega nordijskega centra v Planici sta tudi horizontalni in vertikalni vetrovnik z ventilatorjema, ki ju poganjata elektro motorja moči 1000 kW. Zaradi lažjega zagona in možnosti regulacije obratov sta napajana prek ustreznih frekvenčnih pretvornikov. Pogona napaja samostojen transformator 20/0,690kV, 2500 kVA. Razvod električne energije (stikalni blok, zbiralčna povezava) je izveden v sestavi nizkonapetostnih stikalnih naprav, ki imajo skladno s standardoma SIST EN61439-1,2 preverjeno in s certifikatom potrjeno zasnovo ter ustrezajo vsem zahtevam veljavne zakonodaje. Napajalni sistem poleg zanesljive funkcionalnosti zagotavlja tudi optimalno elektromagnetno kompatibilnost.

Krmiljenje je izvedeno kot dislociran sistem centralnega krmilnega sistema objekta in je sestavljeno iz treh dislociranih I/O enot, ki so locirane poleg frekvenčnih pretvornikov v strojnici in obeh vetrovnikih.

Za termično zaščito imata motorja vgrajenih po šest Pt100 tipal v statorskih navitjih in po dve tipali Pt100 v ležajih. Alarmiranje previsoke temperature in izklop je izvedeno prek krmilnega sistema.

Daljinsko upravljanje sistema se izvaja prek dveh krmilnih tablojev, ki sta locirana na mestu vertikalnega in horizontalnega vetrovnika. Na tablojih je vgrajena naslednja oprema:
 • Upravljalni panel,
 • dislocirana I/O enota z ustreznimi vhodi in izhodi,
 • stikalo s ključem (vklop obratovanja),
 • tipkalo za izklop v sili in reset izklopa v sili,
 • tipkala vklop / izklop za vsak ventilator posebej,
 • signalni svetilki delovanja za vsak ventilator posebej,
 • dvostopenjska upravljalna palica za višanje / nižanje hitrosti ventilatorjev (skupno za oba ventilatorja).
Oba frekvenčna pretvornika sta prek komunikacije Profibus-DP povezana na centralni krmilni sistem in na SCADO objekta.


nazaj na projekte v letu 2015

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.