1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Strelovodi in ozemljitve
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Klima naprava, industrija
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 2014
  
Fragmat: Kogeneracija 1000 kVA - MGS ENERGO d.o.o.
 
Investitor je na lokaciji podjetja Fragmat TIM d.o.o. Laško postavil napravo za soproizvodnjo toplotne in električne energije nazivne moči 999 kVA. Zaradi zmanjšanja potrebne kapacitete kotlovnice so zamenjali tudi dotrajan parni kotel z novim, sodobnejšim.

Mikroturbina Capstone C1000 je sestavljena iz petih osnovnih enot C200, po 200 kWel. Električni del posamezne enote sestavljata asinhronski generator in trifazni razsmernik. Razsmerniki so vzporedno priključeni na omrežje. V primeru izpada katerega od generatorjev (razsmernikov) ostali nemoteno delujejo in proizvajajo električno energijo.
Naprava kot celota je opremljena s krmilno elektroniko za paralelno obratovanje z omrežjem.
Letno bo naprava za kogeneracijo delovala predvidoma 6200 ur. Ocenjena proizvodnja za lastne potrebe investitorja znaša približno 60% proizvedene energije, preostanek je predviden za oddajo v distribucijsko omrežje. Predvidena letna proizvodnja je 6.193.800 kWh električne energije.
SPTE naprava je priključena na električno omrežje prek dograjenega priključnega polja v nizkonapetostnem stikalnem bloku glavne transformatorske postaje Fragmat. Novo priključno polje, opremljeno z izvlečljivim odklopnikom 2000A, ima tudi funkcijo ločilnega mesta od omrežja v primeru izpada napetosti ali odstopanja od zahtevanih parametrov frekvence, napetosti ali prevelikega toka.
V ta namen je v merilni omarici nameščen tudi zaščitni rele, ki v primeru pod- ali nad-napetosti ter pod- ali nad-frekvence povzroči izklop ločilnega mesta. Ločilno mesto ostane izklopljeno, dokler so napetostni in frekvenčni parametri omrežja izven nastavljenih tolerančnih mej, nato pa se avtomatsko ponovno vklopi.


nazaj na projekte v letu 2014

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.